ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

H ΑΝΤΕΛ ΑΕ σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. υλοποιεί το
παρακάτω πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης:

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ