Ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013

Με την ενίσχυση στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης ΕΣΠΑ 2007-2013 η επιχείρηση ολοκλήρωσε ένα σύνολο επενδύσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, την έκρυθμη λειτουργία της και την μείωση κατανάλωσης ενέργειας.